پوشاک


نظر به تحولاتی که در تاریخ بشر رخ داده، ازجمله عبور از مرحله پاره سنگی(سنگ ابزاری) به کشاورزی، از کشاورزی به صنعت و بروز تغییرات فرهنگی و صنعتی، بدون شک درک پوشش؛ از دسترسی به برگ درختان و پوست حیوانات تا دست یافتن به علم پشم ریسی، فرآوری و تکمیل پنبه، کتان و پس از آن مودال، یک امر مهم در این مقوله است که موجب دگرگونی وسیع زندگی شده و آنرا به سوی رشدی مداوم سوق داده است.
با توجه به نیاز کشور و افزایش روزافزون کارخانجات، صنایع و کارگاههای مختلف، که به جزء استفاده از انواع پارچه های فوق (طبیعی) پارچه های سلولزی و مصنوعی نیز جزء جدایی ناپذیر این صنعت شده، اقدام به تولید و توزیع باکیفیت درجه یک محصولات البسه کردایم.


Copyright © 2013-2017 All Rights Reserved         www.MoosefiD.com        info@MoosefiD.com