22
آوریل

مفهوم و تاریخچه مُد

واژه مُد (Fashion) واژه ای فرانسوی است و در زبان فرانسه (façon) به معنی سبک، طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه و باب روز آمده است.
این واژه پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب وارد زبان فارسی شد.
فرهنگ دهخدا مُد را اینگونه تعریف می کند:
مُد لغتی فرانسوی به معنای روش و طریقه ی موقت است که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره را تنظیم می کند. شیوه متداول، معمول، باب زمان در شئون زندگی اجتماعی را مُد می گویند.