15
مارس

راهنمای نمادهای شستشو

نحوه شستن انواع لباس ها همواره از موارد مهمی است که باید مورد توجه مصرف کننده قرار گیرد.
از طرف کارخانه تولیدکننده باید بعنوان “دستور شور” بصورت مارک متصل درون لباس و یا کاتالوگ ویا بصورت شفاهی عرضه شود.
در ذیل دستور شور کامل انواع لباس عرضه گردیده: