درباره

در دوران صنعتی اروپا، نخستین کارخانه نخ ریسی و چلواربافی در ایران به دستور امیرکبیر در عهد ناصری و در تهران برپا شد. بعد از آن در سال 1304 نخستین کارخانه نساجی پشمی در ایران و توسط بخش خصوصی راه اندازی شد. رشد صنایع نساجی ایران در سالهای 1320 تا 1332 به اوج خود رسید.
ما در تولیدی موسفید® از سال 1393 بر آن شدیم تا با حضور در این صنعت در کنار دیگر بزرگان این حوزه سهم کوچکی در ارتقاء حوزه پوشاک کشور بزرگ و عزیزمان ایران داشته باشیم.